Vzdělávací oblasti: Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, Matematika, Ekonomické vzdělávání

Autor: Mgr. Martin Mach (mach@szscb.cz)

 

Pojmové mapy – Pojmové mapování patří mezi moderní učební strategie, které využívají nelineárního způsobu uspořádání učiva. Oproti tradičním způsobům výuky umožňují pojmové mapy vizuální vyjádření hierarchické struktury mezi pojmy a usnadňují žákům pochopení, zapamatování a vybavení učiva.

Vytvořené pojmové mapy obsahují odkazy na doplňující multimediální obsah a na webové stránky zabývající se podrobněji probíranou tématikou. V závislosti na tom je možné přizpůsobovat využití materiálů pro žáky podle  jejich individuálních schopností a potřeb. Pojmové mapy a doprovodné video ukázky jsou vhodné i pro výuku žáků se specifickými poruchami učení, pro které je obtížné orientovat se v běžném učebnicovém textu.

Témata pojmových map byla zvolena především s ohledem na jejich aktuálnost a lze je ověřovat v rámci výuky informačních technologií a finanční gramotnosti, např. v předmětech IKT, občanská nauka nebo matematika. Každá pojmová mapa je doplněna kvízem s vyhodnocením, který slouží jako zpětná vazba ověřující, zda žáci zvládli základní učivo.

PODMÍNKY OVĚŘENÍ

Každý materiál by měl být ověřen v běžné třídě a alespoň na jednom žákovi s diagnostikovanou specifickou poruchou učení (dyslexie, dyskalkulie, dysortografie a spojené obtíže).

č.
Název pojmové mapy Doplňující materiály
101
Nakupování a placení na Internetu Kvíz (zpětná vazba)

Obrázek mapy (.png)

Obrázek mapy (.pdf)

Anotace

102
Internetové bankovnictví 

Kvíz (zpětná vazba)

Obrázek mapy (.png)

Obrázek mapy (.pdf)

Anotace

103
Ochrana osobních dat

Kvíz (zpětná vazba)

Obrázek mapy (.png)

Obrázek mapy (.pdf)

Anotace

104
Sociální inženýrství

Kvíz (zpětná vazba)

Obrázek mapy (.png)

Obrázek mapy (.pdf)

Anotace

105
Finanční matematika on-line

Kvíz (zpětná vazba)

Obrázek mapy (.png)

Obrázek mapy (.pdf)

Anotace

106
Závěrečný projekt

Pojmová mapa (.html)

Obrázek mapy (.png)

Obrázek mapy (.pdf)

Anotace

 

METODIKA PRÁCE S DVZ

Materiál je vhodné použít jako doplnění výkladu nebo praktického cvičení, zejména ve fázi procvičování a opakování učiva, během domácí přípravy žáků apod. Nahrávka se svým rozsahem nemusí krýt s vyučovací hodinou.

Specifická metodická doporučení, vč. cílové skupiny a vyučovacího předmětu, jsou uvedena u jednotlivých materiálů (součást anotace).

 

Didaktický posudek DVZ

Odborný posudek DVZ