Připravujeme budoucí zdravotníky

 

V rámci projektu chceme vytvořit školní multimediální knihovnu (videoknihovnu), ve které budou uloženy krátké videonahrávky zachycující různé odborné techniky z oblasti zdravotnického a přírodovědného vzdělávání a další vzdělávací materiál. 

Výstupem projektu bude celkem 6 digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) z těchto témat:

  1. Ošetřovatelství
  2. První pomoc
  3. Zubní technika
  4. Masáže
  5. Cvičení z hematologie
  6. Finanční služby a ochrana dat na Internetu (dílčí uzpůsobení pro žáky s SVP)

Všechny DVZ budou přístupné on-line na tomto webu. Digitální vzdělávací zdroje budou v souhrnu tvořeny 100 vzdělávacími videonahrávkami a 6 pojmovými mapami. Každý DVZ bude splňovat požadavek interaktivity a bude podporovat aktivní zapojení žáků do procesu učení. Jeho součástí budou pracovní listy nebo kvízy (testy) včetně klíčů správných odpovědí.

Vzdělávací videonahrávky patří mezi moderní vzdělávací prostředky, které mohou ve výuce plnit hned několik funkcí: motivační, učební, shrnující a instrukční. Vzdělávací videa doplněná o další materiály mohou být velmi efektivně využívána nejen při výuce, ale také v rámci domácí přípravy.  Instruktážní videa (ošetřovatelství, první pomoc) posílí nácvik odborných dovedností a umožní lépe se zaměřit problematické pasáže. Demonstrační videa, která ukazují průběhy různých pokusů a fyziologických dějů (hematologie) nebo detaily práce v  laboratoři (zubní technika), umožní žákům vytvořit si názornější  představu o probíraném učivu, a snáze ho tak pochopit.

Pojmové mapy patří mezi moderní učební strategie, které využívají nelineárního způsobu uspořádání učiva. Multimediální pojmové mapy podpoří u žáků budování hierarchické pojmové struktury a usnadní jim pochopení, zapamatování a vybavení učiva. Jsou vhodné pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení.

DVZ budou k dispozici pod veřejnou licencí Creative Commons typu CC-BY-SA, která umožňuje autorská díla sdílet, upravovat a využívat komerčně při zachování této licence.